Notowania

ARCTIC: strona spółki
18.03.2019, 17:35

ATC Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacenia dywidendy z zysku za rok 2018

Zarząd Spółki Arctic Paper S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 marca 2019 roku podjął decyzję w sprawie przedłożenia Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendacji niewypłacenia dywidendy z zysku za 2018 rok, który został wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2018 rok.
Słabszy niż osiągnięty w poprzednich latach wynik finansowy Grupy, realizowane obecnie inwestycje mające zapewnić utrzymanie konkurencyjności oraz stabilność kosztów energii, a także obecny poziom zadłużenia Spółki, skłaniają Zarząd do rekomendowania pozostawienia wypracowanego zysku w Spółce w celu wzmocnienia kapitałów własnych. Rekomendacja Zarządu zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku Spółki za 2018 rok podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Inne komunikaty