Notowania

ROVITA: strona spółki
20.03.2019, 18:01

ROV Podpisane listu intencyjnego przez Emitenta

Zarząd Spółki ROVITA S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 marca 2019 roku Emitent podpisał z PGD Polska sp. z o.o. („PGD”), („Strony”) list intencyjny w sprawie podjęcia potencjalnej współpracy w zakresie zarządzania logistyką oraz obsługą handlową (zakupy i sprzedaż) („List Intencyjny”).
W związku z realizacją postanowień Listu Intencyjnego PGD zobowiązuje się do udzielenia Emitentowi wszelkich informacji i danych, w tym technicznych i organizacyjnych umożliwiających zarządzanie logistyką i obsługą handlową. Zgodnie z treścią Listu Intencyjnego PGD zobowiązuje się do dookreślenia, w ramach którego oddziału PGD realizowana będzie umowa współpracy z Emitentem. W ramach Listu Intencyjnego Strony zobowiązują się do wyznaczenia sobie nawzajem 45 dniowego terminu na uzgodnienie warunków współpracy dotyczących przedmiotu umowy pomiędzy Stronami, czasu zawarcia umowy z możliwością wypowiedzenia, wynagrodzenia Emitenta oraz optymalizacji kosztów logistyki i obsługi handlowej z uwzględnieniem postanowień Listu Intencyjnego. Zgodnie z Listem Intencyjnym, w braku terminowych płatności lub braku realizacji postanowień umowy Stronom, po wyznaczeniu 14 dniowego terminu na naprawę uchybienia, przysługuje prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Inne komunikaty