Notowania

DAMFINW: strona spółki
25.03.2019, 15:58

DIN Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.03.2019r. podpisał Aneks do umowy pożyczki zawartej w 15.03.2019 r. ze spółką IFERIA S.A.
z siedzibą w Płocku (KRS 0000552042), o której podpisaniu Emitent poinformował w trybie raportu bieżącego ESPI nr 7/2019 z dnia 15 marca 2019 roku. Mocą aneksu z dnia 25.03. 2019 roku zwiększona została kwota pożyczki o 2 290 000,00 zł (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Dodatkowa kwota pożyczki została wpłacona na konto Pożyczkobiorcy w dniu podpisania aneksu tj. dnia 25.03.2019r. W związku z podpisaniem aneksu w dniu 25.03.2019 roku łączna kwota wypłaconej pożyczki dla spółki IFERIA S.A. wynosi 5 200 000,00 zł. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej wynoszącej 5,49% w skali roku. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą płatne na koniec okresu kredytowania. Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej umowy poprzez wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części pożyczki. Emitent ponadto informuje, że Prezes Zarządu jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

Inne komunikaty