Notowania

Voxel SA: strona spółki
26.03.2019, 16:54

VOX Zawarcie układu w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Emitenta

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia umów znaczących informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Emitenta, tj. SCANIX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, będącego przedsiębiorstwem prowadzącym sieć pracowni diagnostyki obrazowej zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego (dalej: „SCANIX” lub „Spółka”).
W związku z treścią przyjętego dzisiaj układu Emitent, jako jeden z wierzycieli SCANIX, będąc zainteresowany nie tylko odzyskaniem swoich należności, ale również kontynuacją działalności przez Spółkę, wyraził zgodę na objęcie układem całej przysługującej mu kwoty wierzytelności w sumie 31.149.500,00 zł, która została zaliczona do grupy 4 wierzycieli SCANIX przewidującej konwersję wierzytelności na kapitał zakładowy Spółki. Zgodnie z treścią przyjętego układu, wierzytelność Emitenta zostanie skonwertowana na kapitał zakładowy Spółki, na skutek czego Emitent obejmie w jej kapitale zakładowym 62.299 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, co będzie stanowiło 81,7% udziałów w kapitale zakładowym SCANIX. Przyjęty układ ma charakter warunkowy, gdyż wymaga on jeszcze zatwierdzenia przez sąd restrukturyzacyjny. Termin posiedzenia sądu restrukturyzacyjnego w celu zatwierdzenia układu został wyznaczony na dzień 10 kwietnia 2019 r. Emitent, w razie uzyskania statusu większościowego wspólnika SCANIX, po spełnieniu się warunku opisanego powyżej, zamierza w pierwszej kolejności kontynuować dotychczasowy profil działalności Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu SCANIX prowadzi łącznie 13 specjalistycznych pracowni w 6 lokalizacjach na obszarze województwa śląskiego. Emitent identyfikuje szereg synergii pomiędzy głównym segmentem swojej działalności a działalnością SCANIX. Zawarcie ww. umów jest kolejnym krokiem Emitenta w celu realizacji przyjętej strategii rozwoju obszaru działalności Emitenta w zakresie diagnostyki obrazowej, w tym zwiększenia liczby pracowni i ilości wykonywanych badań.

Inne komunikaty