Notowania

IDH: strona spółki
26.03.2019, 21:17

IDH Zawarcie umowy o roboty budowlane

Zarząd IDH DEVELOPMENT S.A. "Spółka", "Wykonawca" informuje, że w dniu 25 marca 2019 r. zawarł umowę o roboty budowlane "Umowa" dotyczącą robót budowlanych polegających na budowie hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu działki o powierzchni 5.587 m2 mieszczącej się na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Ełk.
Zakończenie całości robót objętych umową to 12 (dwanaście) miesięcy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. Do okresu realizacji nie będą wliczane okresy zimowe tj. Okresy od 15 grudnia do 15 marca. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy wynosi netto 4.634.146,34 zł (cztery miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć złoty 34/100) Umowa zawiera zapisy dotyczące kar umownych w przypadku m.in. opóźnień w budowie lub określonych odstępstw od specyfikacji technicznej. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 60% wartości wynagrodzenia. Również w dniu 25 marca 2019 Spółka IDH DEVELOPMENT S.A. wpłaciła na konto zamawiającego zgodnie z powyższą umową zabezpieczenie należytego wykonania w kwocie 231.707,32 zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedem złoty 32/100)

Inne komunikaty