Notowania

SANOK: strona spółki
27.03.2019, 14:51

SNK Podpisanie znaczącej umowy kredytowej.

Zarząd Sanok RC S.A. (Spółka) informuje o zawarciu w dniu 27 marca 2019 roku z DNB Bank Polska Spółka Akcyjna Umowy o Wielowalutowy Limit Kredytowy w Rachunku Bieżącym ("Umowa").
Przedmiotem podpisanej Umowy jest Kredyt w rachunku do kwoty 100 mln PLN do wykorzystania w EUR i PLN. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej: dla EUR 1M EURIBOR, dla PLN 1M WIBOR powiększonej o marżę banku. Okres kredytowania: 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Zabezpieczenie kredytu stanowią: zastaw rejestrowy na zapasach oraz środkach trwałych o wartości do 50 mln EUR z cesją praw z umowy ubezpieczenia, pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach Spółki oraz weksel in blanco.

Inne komunikaty