Notowania

DIGITAL: strona spółki
27.03.2019, 18:09

DGL Zbycie znacznego pakietu akcji.

Emitent informuje, że otrzymał zawiadomienie od pani Marzeny Kozickiej o sprzedaży akcji Digital Avenue S.A. (Digital, Spółka). W wyniku sprzedaży akcji Digital w dniu 22 marca 2019 r. na rynku New Connect, udział Marzeny Kozickiej w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej 5%. Przed dniem 22 marca 2019 r. Marzena Kozicka posiadała 685.450 akcji zwykłych na okaziciela Spółki zapewniających taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 5,39 % w kapitale zakładowym Spółki/ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wskutek zawarcia transakcji sprzedaży akcji Marzena Kozicka posiada 606.743 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zapewniających taką sama liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 4,77 % w kapitale zakładowym Spółki/ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Ponadto Marzena Kozicka przekazała następujące informacje: Podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje Spółki – nie dotyczy. Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy - nie dotyczy. Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia są uprawnieni lub zobowiązani Zawiadamiający jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji - nie dotyczy. Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych - nie dotyczy.

Inne komunikaty