Notowania

FHDOM: strona spółki
29.03.2019, 16:36

FHD Podpisanie istotnej umowy wekslowej

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 28 marca 2019 r. Emitent podpisał umowę wekslową z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem umowy jest regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy) z klauzulą "bez protestu". Zgodnie z umową weksel ten będzie płatny w Warszawie w siedzibie Total FIZ w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie później niż 20 grudnia 2019 r. Umowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Powyższa informacja jest publikowana z uwagi na fakt, iż umowa została zawarta z wiodącym akcjonariuszem Emitenta (Total FIZ) oraz ze względu na istotność umowy w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Emitenta.

Inne komunikaty