Notowania

ROVITA: strona spółki
29.03.2019, 17:33

ROV Zawarcie przez Emitenta umowy o współpracy z PGD POLSKA Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 20 marca 2019 roku dotyczącego podpisania listu intencyjnego, Zarząd Spółki ROVITA S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 29 marca 2019 roku Emitent podpisał z PGD POLSKA Sp. z o.o. („PGD”) (Emitent oraz PGD łącznie zwane dalej jako „Strony”) umowę o współpracy („Umowa”).
Umowa została zawarta w wykonaniu i odzwierciedla postanowienia listu intencyjnego podpisanego przez Strony w dniu 20 marca 2019 roku. Przedmiotem Umowy jest między innymi powierzenie Spółce przez PGD wykonywania usług w zakresie obsługi działów sprzedaży oraz zakupów w części dotyczącej artykułów spożywczych oraz logistyki w części dotyczącej artykułów spożywczych, w tym redystrybucji i obsługi magazynu w Niedomicach. W zakres przedmiotu umowy wchodzą między innymi: (i) pośredniczenie w negocjowaniu kontraktów; (ii) zamawianie artykułów spożywczych; oraz (iii) rozliczenie zakupów. Wynagrodzenie miesięczne netto należne Spółce z tytułu realizacji Umowy składać się będzie z: (i) części stałej miesięcznej w wysokości równowartości łącznej sumy kosztów poniesionych przez Spółkę celem obsługi PGD w zakresie objętym przedmiotem Umowy oraz; (ii) części zmiennej uzależnionej od miesięcznej wartości netto sprzedaży towarów obsługiwanej w ramach Umowy, nie mniej jednak niż 100.000,00 złotych i nie więcej niż 180.000,00 złotych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Inne komunikaty