Notowania

INGBSK: strona spółki
29.03.2019, 19:41

ING Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 rok.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 29 marca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 rok. Na podstawie tej uchwały, Bank wypłaci dywidendę w łącznej wysokości 455.350.000,00 zł, tj. w kwocie 3,50 zł brutto na jedną akcję.
Dzień dywidendy (czyli dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo do dywidendy) ustalono na 18 kwietnia 2019 roku, a termin wypłaty dywidendy na 6 maja 2019 roku. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Bank, tj. 130.100.000 akcji. Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

Inne komunikaty