Notowania

BML Informacja o odpisach aktualizacyjnych wartość aktywów

Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. („Emitent”, „Spółka”, „BIOMED”), przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przewidywanego wpływu niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym na sprawozdanie finansowe za 2018 rok Emitenta.
W dniu 1 kwietnia 2019 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę o dokonaniu odpisu aktualizującego w wysokości -35.466.803,17 zł z powodu utraty wartości następujących aktywów Spółki: • zapasu substancji czynnej (API) do produkcji GAMMY antyHBS 1000 oraz GAMMY antyHBS 200 w kwocie -2.400.000 zł, zapasu wyrobów gotowych i pozostałej produkcji w toku w kwocie -601.636,10 zł oraz zapasu surowców w kwocie -129.463,49 zł • wartości niematerialnych i prawnych - nabyte od LFB SA licencje dot. technologii wytwarzania, uruchomienia produkcji oraz sprzedaży na rynku polskim i uzbeckim dwóch produktów osoczopochodnych tj. immunoglobuliny dożylnej oraz albuminy dożylnej w łącznej kwocie -16.020.277,79 zł • urządzeń - niewykorzystywane w bieżącej produkcji w łącznej kwocie -12.063.807,79 zł, w tym przede wszystkim linie technologiczne do wytwarzania produktów osoczopochodnych, tj. albuminy dożylnej oraz czynnika von Willebrandta w kwocie -10.966.395,62 zł • aktywa na odroczony podatek dochodowy od straty za 2015 i 2016 rok w łącznej kwocie -4.251.618,00 zł Wpływ wyżej opisanych zdarzeń jednorazowych na wynik działalności operacyjnej (EBIT) oraz na wynik netto za 2018 rok wynosi -35.466.803,17 zł. Sprawozdanie finansowe Emitenta jest nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu rocznego BIOMED nastąpi w dniu 30 kwietnia 2019 roku. Jednocześnie Emitent informuje, że szacowane odpisy mają charakter jednorazowy i niepieniężny oraz nie wpłyną na sytuację płynnościową Spółki. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty