Notowania

ELQ: strona spółki
5.04.2019, 10:35

ELQ Zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości

Zarząd ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 kwietnia 2019 r. wpłynęła obustronnie podpisana umowa dzierżawy nieruchomości z dnia 1 kwietnia 2019 r. (dalej: Umowa), której stronami są spółka zależna Emitenta, ELQ PV 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (dalej: "Dzierżawca") i osoby fizyczne (dalej: "Wydzierżawiający").
Przedmiotem umowy jest dzierżawa niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w mieście Sosnowice, gminie Przybiernów, powiecie goleniowskim, województwie zachodniopomorskim o łącznej powierzchni 21,82 ha (dalej: "Nieruchomość"). Na mocy w/w Umowy, Dzierżawca jest uprawniony do wzniesienia i eksploatacji instalacji urządzeń elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ostateczne miejsce elektrowni fotowoltaicznej, przebieg dróg, okablowania oraz pozycje stacji i innych urządzeń pomocniczych, zostaną określone po sporządzeniu projektu budowlanego i przedstawione na planie sytuacyjnym przed rozpoczęciem Inwestycji. Umowa została zawarta na czas oznaczony, to jest na okres 25 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lat. W przypadku sprzedaży części lub całości Nieruchomości, Dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu. Pozostałe warunki Umowy, w tym roczny regularny czynsz dzierżawy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. Przedmiotowa Umowa umożliwia rozpoczęcie procedur administracyjno-prawnych celem uzyskania pozwolenia na budowę i przyłączenia do systemu elektroenergetycznego. W/w umowa posiada znaczący wpływ na dalszy rozwój działalności Grupy Kapitałowej Emitenta w zakresie projektowania i budowy farmy fotowoltaicznej, którą będzie docelowo budować Emitent.

Inne komunikaty