Notowania

IDMSA: strona spółki
8.04.2019, 21:56

IDM Wyrok w sprawie z powództwa przeciwko IDMSA

Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej (IDMSA lub Spółka) działając na podstawie art. 17. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (da-lej: MAR) niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej, że Spółka powzięła informację, iż w dniu 08.04.2019 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok na mocy, którego zasądził od IDMSA na rzecz PHU Temar sp. z o.o. sp.k. kwotę 1.191.775,54 zł w sprawie o zapłatę. O przedmiotowym postępowaniu Spółka informowała w raportach okresowych w części dotyczącej postępowań sądowych.
Wydany wyrok jest nieprawomocny. Spółka wystąpi z wnioskiem o pisemne uzasadnienie wydanego orzeczenia i na tej podstawie podejmie decyzję o ewentualnych dalszych krokach prawnych w przedmiotowej sprawie. Roszczenie PHU Temar sp. z o.o. sp.k., o którym mowa powyżej jest roszczeniem powstałym przed dniem 22.07.2014 r. tj. przed dniem ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu. W przypadku prawomocnego zasądzenia przez sąd orzekający na niekorzyść IDMSA, wierzytelność PHU Temar sp. z o.o. sp.k. zostanie objęta układem.

Inne komunikaty