Notowania

TIM: strona spółki
11.04.2019, 8:26

TIM Przyjęcie strategii TIM S.A. na lata 2019 - 2021.

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („TIM S.A.”, "Spółka") informuje, że w dniu 11 kwietnia 2019 roku Zarząd TIM S.A. przyjął strategię średnioterminową TIM S.A. na lata 2019 – 2021, („Strategia”). Przyjęte założenia i cele Strategii zawarte są w prezentacji stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.
Głównym celem Strategii jest wzrost wartości TIM SA i osiągnięcie do 2021 roku rocznych przychodów Spółki na poziomie co najmniej 1 mld zł oraz rentowności EBITDA nie niższej niż 3,6%. Spółka informuje jednocześnie, że przyjęte cele i założenia strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników, w tym finansowych i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania w latach 2019-2021. Przyjęta Strategia zostanie zoperacjonalizowana w 2019 roku i będzie podlegać cyklicznym przeglądom dokonywanym przez Zarząd TIM S.A.

Załączniki

Inne komunikaty