Notowania

ASTRO: strona spółki
11.04.2019, 18:07

ASR Korekta zawiadomień w trybie art. 69 pkt 1 i 2 Ustawy o ofercie

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka" informuje, że do Spółki wpłynęły korekty wcześniej przesłanych zawiadomień pana Ryszarda Krajewskiego i spółki RK Productions Sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta wynikających z rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Korekta polega na uzupełnieniu zawiadomień o brakujące informacje zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki

Inne komunikaty