Notowania

REDAN: strona spółki
11.04.2019, 19:59

RDN Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego i przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Redan SA oraz badania sprawozdania finansowego Top Secret sp. z o.o za lata 2019 i 2020.

Zarząd Redan SA niniejszym informuje, że stosownie do przepisów art. 382 § 1 k.s.h., w zw. z § 12 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 3 Polityki oraz procedury współpracy Redan SA z firmami audytorskimi, Rada Nadzorcza Redan SA, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, przygotowaną zgodnie art. 130 ust. 1 pkt 8 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. z dn. 6.06.2017 poz. 1089), uchwałą z dnia 11 kwietnia 2019 r. postanowiła wybrać PKF Consult sp. z o.o. sp. k. z siedzibą Warszawie, wpisaną na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 477, do przeprowadzenia badania rocznego i przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Redan SA oraz badania sprawozdania finansowego Top Secret sp. z o.o za lata 2019 i 2020.
Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami. We wcześniejszych latach PKF Consult sp. z o.o. sp. k. z siedzibą Warszawie świadczyła na rzecz Redan SA usługi badania i przeglądu półrocznych oraz rocznych sprawozdań finansowych Redan SA oraz Grupy Kapitałowej Redan, w tym także spółek zależnych od Redan SA za lata 2017 i 2018. W związku z wyborem, o którym mowa powyżej Rada Nadzorcza Redan SA zobowiązała Zarząd Redan SA do zawarcia stosownych umów ze wskazanym podmiotem, na warunkach ustalonych przez Zarząd REDAN SA.

Inne komunikaty