Notowania

JWA: strona spółki
13.04.2019, 9:33

JWA Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2019 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza Pani Anny Nowickiej – Bala sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 lit. b) Ustawy o ofercie, informujące o zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w wyniku transakcji sprzedaży łącznie 319.022 sztuk akcji Spółki przeprowadzonych w dniu 11 kwietnia 2019 roku w trybie sesyjnym na rynku NewConnect.
Zgodnie z zawiadomieniem przed ww. transakcjami Anna Nowicka – Bala posiadała 329.224 akcji, które stanowiły 8,23% kapitału zakładowego oraz uprawniały do 329.224 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 8,23% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Po ww. transakcjach Anna Nowicka – Bala posiada 10.202 akcje, które stanowią 0,26% kapitału zakładowego oraz uprawniają do 10.202 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 0,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Art. 69 ust. 4 pkt 5-9 Ustawy o ofercie – nie dotyczy.

Inne komunikaty