Notowania

ALTUSTFI: strona spółki
15.04.2019, 17:50

ALI Nabycie akcji własnych przez spółkę zależną

Zarząd ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2019 r., spółka Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., która jest spółką zależną wobec ALTUS TFI, zawarła umowę nabycia akcji własnych w celu umorzenia, na mocy której nabyła od Prezesa Zarządu tej spółki 19.615 akcji własnych, stanowiących 3,13 % udziału w kapitale zakładowym Rockbridge TFI, za łączną kwotę 2.500.127,90 złotych.
Na dzień 15 kwietnia 2019 r., ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o., w której 100 % udziałów posiada ALTUS TFI, posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym Rockbridge TFI oraz tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rockbridge TFI. W wyniku umorzenia 19.615 akcji własnych Rockbridge TFI, ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o. posiadał będzie 82,07 % akcji w kapitale zakładowym Rockbridge TFI oraz tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rockbridge TFI. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

Inne komunikaty