Notowania

PCR Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku

Zarząd spółki PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”), informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej propozycji podziału jednostkowego zysku netto Spółki za rok 2018 (dalej: „Zysk’). Zarząd, rozważając podział Zysku, bierze pod uwagę potrzeby Spółki, obejmujące szereg realizowanych i rozważanych projektów inwestycyjnych oraz ma na względzie zapewnienie niezbędnego finansowania, w tym także zewnętrznego.
Zarząd rekomenduje podział Zysku w ten sposób, aby na kapitał zapasowy Spółki została przekazana większa część Zysku, niż ta przekazana z zysku za rok 2017. Zważywszy na fakt, że w roku 2018 Spółka wypracowała wyższy Zysk niż w roku 2017, Zarząd rekomenduje tym samym, żeby na kapitał zapasowy Spółki została przekazana zarówno procentowo, jak i wartościowo większa część Zysku niż w roku ubiegłym, tj. kwota w wysokości 80 831 272,84 zł. Mając na uwadze powyższe, Zarząd rekomenduje, aby Walne Zgromadzenie Spółki przeznaczyło pozostałą kwotę z podziału Zysku na wypłatę dywidendy w wysokości 164 980 923 zł, tj. w takiej samej kwocie, jak dywidenda wypłacona za rok 2017. Zarząd ponadto przedstawił propozycje terminów: - dnia dywidendy/dnia nabycia praw do dywidendy: 24.04.2019 r., - dnia wypłaty dywidendy: 8.05.2019 r. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja została skierowana do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału Zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

Inne komunikaty