Notowania

UNIFIED: strona spółki
15.04.2019, 18:29

UFC Oświadczenie o rezygnacji z wyłączności oraz zawieszeniu rozmów

Zarząd Unified Factory S.A. w restrukturyzacji („Spółka“) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki pismo od potencjalnego Inwestora, z którym Spółka podpisała List Intencyjny w dniu 21 grudnia 2018 roku (Raport Bieżący nr 60/2018).
Pismo to zawiera oświadczenie o rezygnacji z wyłączności oraz zawieszeniu rozmów na temat transakcji polegającej na inwestycji w Spółkę, z zastrzeżeniem możliwości powrotu do transakcji w późniejszym okresie czasu. Powodem decyzji potencjalnego Inwestora jest niezrealizowanie harmonogramu transakcji, uzgodnionego przez Inwestora, Spółkę oraz Akcjonariuszy- Założycieli i zawartego w piśmie do Spółki, opublikowanym w raporcie bieżącym nr 3/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku. Komentarz Zarządu Spółki Zgodnie z założonym harmonogramem transakcji opublikowanym w raporcie bieżącym nr 3/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku zakładano, iż do dnia 15 marca 2019 roku wydane zostanie przez Sędziego-Komisarza postanowienie o ustanowieniu Rady Wierzycieli oraz powołaniu jej członków, co miało umożliwić rozpoczęcie procedury zmierzającej do wyrażenia przez Radę Wierzycieli opinii odnośnie warunków układu proponowanego przez Spółkę (zakładany termin wydania opinii to 5 kwietnia 2019 roku). W przypadku wstępnej akceptacji warunków transakcji, harmonogram przewidywał następnie przystąpienie do przygotowania transakcji oraz zwołanie Zgromadzenia Wierzycieli (zakładany termin odbycia Zgromadzenia to 31 maja 2019 roku) w sprawie głosowania nad układem, co w przypadku jego przyjęcia umożliwiałoby zamknięcie transakcyjnej oraz zasilenie Spółki środkami Inwestora (zakładany termin to czerwiec 2019 roku). Do dnia publikacji niniejszego raportu tj. na dzień 15 kwietnia 2019 roku, mimo działań podjętych przez Kuratora dla Obligatariuszy, wydania przez Nadzorcę Sądowego przychylnej opinii do wniosku Kuratora dla Obligatariuszy o powołanie Rady Wierzycieli oraz jej składu, a także pism Zarządu Spółki o pilne rozpoznanie przedmiotowej sprawy, Sędzia-Komisarz nie wydał postanowienia o ustanowieniu Rady Wierzycieli oraz powołaniu jej członków.

Inne komunikaty