Notowania

KRAKCHEM: strona spółki
15.04.2019, 19:04

KCH PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 15.04.2019 roku podpisał aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2.03.2004 roku („Umowa”) zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”). Zgodnie z aneksem do Umowy okres wykorzystania kredytu w zakresie kwoty 4 750 tys. PLN został przedłużony do dnia 14.06.2019 roku, a termin spłaty kredytu, został wydłużony do dnia 17.06.2019 roku. Jednocześnie zostały dodane warunki do spełnienia przez Spółkę w terminie do dnia 17.04.2019 roku, polegające na dostarczeniu Bankowi aneksów potwierdzających przedłużenie kredytów przez pozostałe Banki finansujące w dotychczasowej wysokości, to jest Alior Bank SA 6,5 mln PLN i BOŚ Bank SA 10 mln PLN oraz faktoringu w BOŚ Bank SA w wysokości nie niższej niż 600 tys. PLN na okres nie krótszy niż do dnia 17.06.2019 roku oraz utrzymanie bez zmian wszystkich zabezpieczeń w/w kredytów i faktoringu do dnia 17.06.2019 roku. W przypadku:
- spełnienia warunków dodatkowych środki z kredytu będą postawione do dyspozycji Spółki od dnia 17.04.2019 roku, - nie spełnienia warunków dodatkowych kredyt zostanie przeksięgowany na zadłużenie przeterminowane z datą 15.04.2019 roku, a wszystkie wpływy na rachunek bieżący Spółki za okres od dnia 15.04.2019 roku do dnia 17.04.2019 roku będą mogły zostać rozdysponowane zgodnie z dyspozycją Banku. O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2019 z dnia 13.03.2019 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR

Inne komunikaty