Notowania

DEBICA: strona spółki
15.04.2019, 19:08

DBC Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 z 25 stycznia 2019 r. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2018 r., którego pierwotnym terminem publikacji był 17 kwietnia 2019 r.
W związku ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej, nowym terminem przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2018 r. będzie 25 kwietnia 2019 r. Podstawa prawna: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty