Notowania

CHERRY: strona spółki
15.04.2019, 21:11

CHP Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Zarząd Cherrypick Gamaes S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 15 kwietnia 2019 r. od Pana Marcina Kwaśnicy zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej (…) o następującej treści:
„W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie publicznej”), niniejszym zawiadamiam o zmianie dotychczasowego posiadanego przeze mnie udziału w ogólnej liczbie głosów w Cherrypick Games S.A. („Spółka”). 1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego przeze mnie udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów powyżej 1% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiła w wyniku sprzedaży w ramach transakcji pakietowych łącznie 83.250 akcji Spółki. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniach 12 i 15 kwietnia 2019 r. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed zmianą udziału posiadałem 580.667 akcji Spółki reprezentujących 45,68% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 580.667 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 45,68% ogólnej liczby głosów. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Aktualnie posiadam 508.917 akcji Spółki reprezentujących 40,03% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 508.917 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 40,03% ogólnej liczby głosów. 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy – nie posiadam podmiotów zależnych posiadających akcji Spółki. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy. 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy. 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 580.667 głosów oraz 45,68% w ogólnej liczby głosów.”

Inne komunikaty