Notowania

ZEPAK: strona spółki
15.04.2019, 21:54

ZEP Powołanie nowej Rady Nadzorczej ZE PAK SA

Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" SA ("Spółka") informuje, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powołana została Rada Nadzorcza Spółki w nowym dziewięcioosobowym składzie. Do Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnym grupami wybrani zostali:
1. Pan Piotr Stępniak oraz 2. Pan Grzegorz Krystek. Zgodnie z art. 385 § 8 KSH w związku z dokonaniem wyboru wyżej wymienionych osób na członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wygasły przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym, na pozostałe siedem nieobsadzonych mandatów Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w drodze głosowania przeprowadzonego zgodnie z art. 385 § 6 KSH powołało do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: 1. Pana Wojciecha Piskorza 2. Pana Henryka Sobierajskiego 3. Pana Sławomira Sykuckiego 4. Pana Tomasza Szeląga 5. Pana Wiesława Walendziaka 6. Pana Leszka Wysłockiego 7. Pana Sławomira Zakrzewskiego. Uchwały w sprawie powołania (wyboru) członków Rady Nadzorczej Spółki weszły w życie z chwilą podjęcia. Żadna z osób powołanych w skład nowej Rady Nadzorczej ZE PAK SA nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Nowi członkowie nie uczestniczą również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie są również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Życiorysy członków nowej Rady Nadzorczej zawierające informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej stanowią załącznik do niniejszego raportu. Spółka informuje również, że na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki wybrała: Pana Wojciecha Piskorza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Wiesława Walendziaka na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Tomasza Szeląga na Sekretarza Rady Nadzorczej Uchwały dotyczące powyższych wyborów weszły w życie z chwila podjęcia. Spółka informuje, że również w dniu 15 kwietnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu w składzie: – Pan Sławomir Zakrzewski – Pan Piotr Stępniak – Pan Tomasz Szeląg Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Podstawa prawna: § 5 pkt 5) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty