Notowania

APANET: strona spółki
15.04.2019, 22:02

APA Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – upoważnienie do wykonania prawa głosu z ponad 33 1/3 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 15 marca 2019 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Macieja Wrzołka w trybie art. 87 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 69 w/w ustawy dotyczące otrzymania przez niego jako pełnomocnika pełnomocnictw do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta zwołanym na dzień 22 lutego 2019 r. akcjonariuszy posiadających łącznie ponad 33 1/3 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zarząd Emitenta wyjaśnia, że powodem nieterminowego przekazania informacji o wpłynięciu w/w zawiadomienia była sytuacja losowa o wyjątkowym (jednorazowym) charakterze. Mając na uwadze dotychczasowe rzetelne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych przez Emitenta, Spółka zapewnia, że zaistniała sytuacja miała charakter incydentalny, a także deklaruje dalsze terminowe wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych, a także dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. Treść otrzymanego zawiadomienia Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-04-15
APA Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – upoważnienie do wykonania prawa głosu z ponad 33 1/3 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2,14
0,00
2019-04-10
APA Uzupełnienie raportu dotyczącego braku spłaty zobowiązań Spółki zależnej oraz informacji o podejmowanych przez Spółkę działaniach
2,14
0,00
2019-03-27
APA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał
2,00
0,00
2019-03-27
APA Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.03.2019 r. po wznowieniu obrad po przerwie
2,00
0,00
2019-03-22
APA Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.03.2019 r. po wznowieniu obrad po przerwie
2,00
0,00
2019-03-14
APA Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.03.2019 r. po wznowieniu obrad po przerwie
1,94
+0,52
2019-03-13
APA Uzupełnienie raportu o udzieleniu przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Emitenta przeciwko Panu Andrzejowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji
1,94
+0,52
2019-02-27
APA Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.02.2019 r.
1,88
0,00
2019-02-26
APA Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Emitenta przeciwko Panu Andrzejowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji
1,88
0,00
2019-02-26
APA Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej progu 33 1/3 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
1,88
0,00