Notowania

ACREBIT: strona spółki
15.04.2019, 22:41

ACR Zmiana stanu posiadania

Zarząd Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku Emitent powziął informację od Michała Przyłęckiego („Akcjonariusz”), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”), zawiadomił, iż dnia 12 kwietnia 2019 roku dokonał transakcji nabycia 180.000 akcji Spółki. Transakcja została zawarta poza systemem obrotu.
W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez Akcjonariusza. 1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: Dokonanie w dniu 12 kwietnia 2019 roku transakcji nabycia 180.000 akcji Spółki, na podstawie umowy sprzedaży akcji zawartej dnia 12 kwietnia 2019 roku, co przyczyniło się do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Akcjonariusza. 2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał 1.062.500 akcji Spółki reprezentujących 38,29 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 38,29 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Po rozliczeniu powyższej transakcji Akcjonariusz będzie posiadał 1.242.500 akcji Spółki reprezentujących 44,77 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 44,77 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 4) Podmioty zależne od Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki: Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki. 5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie. 6) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie. 7) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Nie dotyczy. Osoby reprezentujące spółkę: Michał Przyłęcki – Prezes Zarządu,

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-04-15
ACR Zmiana stanu posiadania
0,98
-8,16
2019-04-15
ACR Zmiana stanu posiadania
0,98
-8,16
2019-04-15
ACR Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
0,98
-8,16
2019-04-15
ACR Realizacja programu skupu akcji własnych
0,98
-8,16
2019-04-02
ACR Nabycie akcji własnych
0,95
+1,05
2019-03-15
ACR Nabycie akcji własnych
1,05
-0,95
2019-03-13
ACR Nabycie akcji własnych
1,15
-8,70
2019-03-07
ACR Nabycie akcji własnych
1,15
-8,70
2019-03-01
ACR Nabycie akcji własnych
1,13
0,00
2019-02-27
ACR Nabycie akcji własnych
1,15
-0,87