Notowania

PLASTBOX: strona spółki
15.04.2019, 22:44

PLX Korekta szacunków wybranych wyników finansowych Spółki za 2018 rok

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 8 lutego 2019 roku informuje, iż zmianie uległy następujące szacowane wyniki finansowe Spółki za 2018 rok, których wartość na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi:
a) skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży - 171 513 tys. zł (było 171 193 tys. zł); c) skonsolidowany zysk netto – 1 927 tys. zł (było 1 596 tys. zł); d) jednostkowy zysk netto – 1 626 tys. zł (było 82 tys. zł). Zmiana wartości skonsolidowanego zysku netto za 2018 rok jest rezultatem wyłączeń realizowanych w procesie konsolidacji sprawozdań finansowych, ujawnionych po sporządzeniu kalkulacji wyników wstępnych, a także konsolidacji zysku nowo nabytych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki – Stark Partner sp. z o.o. oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o., za okres od momentu przejęcia udziałów do 31 grudnia 2018 roku. Zmiana wartości jednostkowego zysku netto za 2018 rok wynika z korekty kosztów nabycia udziałów w spółkach Stark Partner sp. z o.o. oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. przy jednoczesnym powiększeniu wartości udziałów w obu przejętych spółkach.

Inne komunikaty