Notowania

KREC: strona spółki
16.04.2019, 7:07

KRC R /: formularz raportu rocznego


Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) informuje, iż z przyczyn technicznych podczas przekazywania raportu rocznego za 2018 roku w dniu 16 kwietnia 2019 roku nie załączyły się załączniki zawierające m.in. ocenę Rady Nadzorczej Krynicki Recykling S.A. dotyczącą zgodności sprawozdania finansowego spółki za 2018 r. z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym; oświadczenie zarządu spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie, o którym mowa w przepisie §70 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz oświadczenie Rady Nadzorczej  spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie, o którym mowa w przepisie §70 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia ministra finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Pozostałe dokumenty i dane zawarte w jednostkowym raporcie rocznym za 2018 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 16 kwietnia 2019 r., nie uległy zmianie. W związku z powyższym Spółka przekazuje stosowne oświadczenia jako załącznik do niniejszego raportu oraz przekaże ponownie uzupełniony jednostkowy raport roczny za 2018 rok wraz ze wszystkimi załącznikami.

Załączniki

Inne komunikaty