Notowania

ARCTIC: strona spółki
17.04.2019, 15:50

ATC Zmiana terminu publikacji raportów za I kwartał, półrocze oraz II kwartał 2019 roku

Zarząd Arctic Paper S.A. informuje o zmianie terminów przekazania do publicznej wiadomości raportów w roku obrotowym 2019:
1. Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku na dzień 28 maja 2019 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 20/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku pierwotna data publikacji raportu była ustalona na dzień 9 maja 2019 roku, 2. Skonsolidowanego raportu półrocznego za 2019 rok na dzień 3 września 2019 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 20/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku pierwotna data publikacji raportu była ustalona na dzień 20 sierpnia 2019 roku, 3. Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku na dzień 28 listopada 2019 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 20/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku pierwotna data publikacji raportu była ustalona na dzień 8 listopada 2019 roku. Podstawa prawna przekazania raportu: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty