Notowania

HRL Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako" Emitent") w nawiązaniu do raportu ESPI nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku dotyczącego zawiązania oraz rejestracji Spółki zależnej Emitenta - Hornigold Apartamenty Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, informuje że w związku z realizacją przez spółkę zależną Emitenta - Hornigold Apartamenty Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: Spółka zależna) inwestycji obejmującej zakup nieruchomości o charakterze hotelowo-usługowym położonej w Katowicach oraz w nawiązaniu do warunków zawartej umowy kredytowej przez spółkę zależną w celu realizacji tej inwestycji w dniu dzisiejszym Nadzywczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej z kwoty 10.000,00 zł do kwoty 6.010.000,00 zł poprzez utworzenie 6.000 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy.
Nadzywczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło, że wszystkie nowoutworzone udziały zostaną przeznaczone do objęcia przez jedynego, dotychczasowego wspólnika, tj. Emitenta w następujący sposób: a) w liczbie 1.514 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.514.000,00 zł wkładem niemiepieniężnym (aportem) w postaci własności nieruchomości położonej w Katowicach-Janowie, stanowiącej działkę nr 1122/59 o powierzchni 912 m2 o wartości 1.514.000,00 zł, b)w liczbie 4.486 udziałów o łącznej wartości 4.486.000,00 zł, które w całości zostaną pokryte wkładem pieniężnym przez Emitenta.

Inne komunikaty