Notowania

ARCTIC: strona spółki
24.04.2019, 9:30

ATC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku przez spółkę zależną

Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2019 roku Zarząd spółki zależnej Rottneros AB („Rottneros”), notowanej na szwedzkiej giełdzie papierów wartościowych w Sztokholmie NASDAQ, dokonał publikacji raportu za I kwartał 2019 roku o następujących parametrach:
Za I kwartał 2019 MLN SEK Przychód 630 EBITDA *) 167 Wynik netto 108 MLN PLN Przychód 260 EBITDA*) 69 Wynik netto 45 *) Zysk operacyjny przed umorzeniem, amortyzacją i odpisami Zarząd Arctic Paper S.A. wskazuje, że powyższe wyniki spółki zależnej będą miały istotny wpływ na skonsolidowane wyniki kwartale roku 2019 osiągnięte przez Grupę Arctic Paper. Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty