Notowania

IDMSA: strona spółki
24.04.2019, 22:01

IDM Wyrok w sprawie z powództwa IDMSA

Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej (IDMSA lub Spółka) działając na podstawie art. 17. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (da-lej: MAR) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2016 z dnia 21.07.2016 r. oraz raportu bieżącego nr 16/2017 z dnia 03.2017 r., niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej, że Spółka powzięła informację, iż w dniu 24.04.2019 r. zapadł wyrok sądu pierwszej instancji częściowo uwzględniający powództwo IDMSA do kwoty 213.756,91 zł. Wydany wyrok jest nieprawomocny. Spółka wystąpi z wnioskiem o pisemne uzasadnienie wydanego orzeczenia i na tej podstawie podejmie decyzję o ewentualnych dalszych krokach prawnych w przedmiotowej sprawie.

Inne komunikaty