Notowania

KBDOM: strona spółki
29.04.2019, 19:14

KBD Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, po konsultacji z biegłym rewidentem badającym sprawozdanie finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2018 rok podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów w wysokości 20,1 mln złotych.
W dotychczas publikowanych sprawozdaniach finansowych wartość aktywów w spółce zależnej od Emitenta, KB DOM sp. z o.o. („KB DOM”) wyliczona była w oparciu o wycenę przeprowadzoną metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych na bazie danych ekonomicznych określonych w prognozie przygotowanej przez KB DOM i wynosiła 28 mln PLN. Ponadto, w 2018 roku Zarząd Spółki zlecił zewnętrznemu podmiotowi przeprowadzenie wyceny wartości aktywów w KB DOM, przy uwzględnieniu metody księgowej (skorygowanych aktywów netto). Wartość przedsiębiorstwa Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o., z uwzględnieniem założeń przyjętych w planie restrukturyzacyjnym, wyliczona metodą księgową (skorygowanych aktywów netto) wyniosła 7,9 mln złotych. W sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2018 roku, Zarząd postanowił ustalić wartość Spółki w sprawozdaniu skonsolidowanym oraz wartość udziałów w sprawozdaniu jednostkowym przy zastosowaniu wyceny aktywów sporządzonej metodą księgową, przy czym znaczący wpływ miał na to przedłużający się w KB DOM proces związany z prowadzonym postępowaniem sanacyjnym. W związku w powyższym, Emitent podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości firmy w sprawozdaniu skonsolidowanym oraz wartości udziałów w sprawozdaniu jednostkowym Emitenta do kwoty 7,9 mln złotych. Zarząd podjął decyzję o przekazaniu informacji do publicznej wiadomości z uwagi na istotny wpływ odpisu na wynik finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej. Jednocześnie Emitent informuje, iż trwają prace nad badaniem sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2018.

Inne komunikaty