Notowania

BIZTECH: strona spółki
8.05.2019, 16:11

BTK Korekta błędu podstawowego

Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że podjął decyzję o korekcie błędu podstawowego w wysokości 457.286,73 zł, który pomniejszy kapitał zapasowy Spółki w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok.
Korekta błędu podstawowego zmniejszająca kapitał zapasowy została dokonana w związku z kontrolą ZUS, za okres od maja 2014 r. do stycznia 2018 r. Organy kontroli zarzuciły Spółce, że osoby zatrudnione na umowę o pracę u Płatnika, były jednocześnie zatrudnione u innych podmiotów, z którymi Płatnik miał zawarte umowy o współpracy, a w konsekwencji – zdaniem ZUS - składki odprowadzane przez Płatnika w rzeczywistości powinny być obliczane od wyższej podstawy, uwzględniając umowy zlecenie u innych podmiotów. Spółka zgłosiła zastrzeżenia do ustaleń z kontroli, które dotyczą rzekomych nieprawidłowości Płatnika i uważa, że zarzuty dotyczące zaniżania składek ZUS są nieprawdziwe. Spółka podejmie kroki przewidziane przepisami prawa, aby odwołać się do Sądu od ustaleń kontroli ZUS. Do dnia 07 maj 2019 r. Spółka nie otrzymała decyzji ZUS, a jedynie protokół kontroli. Jednak na wniosek biegłego rewidenta i w świetle art. 7 ustawy o rachunkowości zachowując zasadę ostrożności Spółka wyceniła skutki kontroli na kwotę 457.286,73 zł, co stanowi 75% wartości przedstawionej w protokole kontroli ZUS. Korekta błędu podstawowego nie ma wpływu na rachunek zysków i start Emitenta za 2018 rok.

Inne komunikaty