Notowania

FOR Szacunkowe wybrane wyniki finansowe Forever Entertainment SA za I kwartał 2019 roku

Zarząd Forever Entertainment SA (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane wyniki finansowe Forever Entertainment SA za I kwartał 2019 roku:
Przychody netto ze sprzedaży: 2 517 tys. zł Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 996 tys zł Wynik netto: 967 tys zł Zarząd Emitenta uznał informację o szacunkowych wynikach wypracowanych w I kwartale 2019 za istotną, z uwagi na ich znacząco wyższy poziom w stosunku do wyników osiągniętych przez Spółkę w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wszystkie wybrane wyniki finansowe wzrosły bowiem o ponad 100% r/r. Wyniki szacunkowe za I kwartał 2019 ujmują część wpływów ze sprzedaży gry Hard West, o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 19/2019 z dnia 10 marca 2019 roku. ZASTRZEŻENIE: Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu okresowego Forever Entertainment za I kwartał 2019 nastąpi 14 maja 2019 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

Inne komunikaty