Trwa ładowanie...
bDzVMgol

Notowania

IMAGIS: strona spółki
9.05.2019, 14:59

IMG Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołał na dzień 5.06.2019 roku, na godzinę 12.00, w Warszawie (01-402) przy ul. Ciołka 12, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie: a) sprawozdania z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2018 do 31.12.2018 i sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku; b) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku; c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2018 do 31.12.2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 roku; d) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 roku. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2018 do 31.12.2018; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku; c) pokrycia straty za rok obrotowy 2018 r.; d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2018 do 31.12.2018; e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 r.; f) kontynuacji działalności Spółki; g) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.; h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.; 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany i ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Inne komunikaty

bDzVMgoT