Notowania

MOJ: strona spółki
10.05.2019, 13:01

MOJ Uzupełnienie informacji podanych w "Oświadczeniu Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2018 roku"

Zarząd MOJ S.A. w Katowicach w związku z pismem KNF nr DSP.4550.8.2019.JB z dn. 07.05.2019 r. przekazuje w załączeniu informacje uzupełniające do Oświadczenia Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2018 roku" zgodne z „Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim”(Dz.U z 2018 r. poz.757.).

Załączniki

Inne komunikaty