Notowania

IDMSA: strona spółki
13.05.2019, 17:34

IDM Korekta (uzupełnienie) jednostkowego raportu rocznego IDMSA za rok 2018 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej IDMSA za rok 2018.

Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej (dalej: IDMSA) stosownie do treści § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r., sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) niniejszym w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości korektę (uzupełnienie) jednostkowego raportu rocznego IDMSA za rok 2018 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej IDMSA za rok 2018, które to raporty zostały opublikowane w dniu 18.04.2019 r., poprzez uzupełnienie załącznika do przedmiotowych raportów tj. oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego – rozszerzenie treści w pkt. 11. – „Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów” – o kwestie dotyczące komitetu audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej IDMSA w zakresie o jakim mowa w § 70 ust. 6 pkt 5 lit. l Rozporządzenia.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-06-27
IDM Uchwały podjęte przez ZWZ IDMSA w dniu 27.06.2019 r.
0,77
-6,49
2019-06-27
IDM Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 27.06.2019 r.
0,77
-6,49
2019-06-27
IDM Zatwierdzenie listy wierzytelności i dokonanie podziału na grupy w celu głosowania nad układem
0,77
-6,49
2019-05-27
IDM SA-QSr1 2019
0,96
+0,52
2019-05-24
IDM Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 r.
0,99
-3,52
2019-05-24
IDM Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
0,99
-3,52
2019-05-13
IDM Korekta (uzupełnienie) jednostkowego raportu rocznego IDMSA za rok 2018 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej IDMSA za rok 2018.
0,90
+6,67
2019-04-24
IDM Wyrok w sprawie z powództwa IDMSA
1,25
0,00
2019-04-18
IDM RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
1,25
0,00
2019-04-18
IDM R /: formularz raportu rocznego
1,25
0,00