Notowania

NEUCA: strona spółki
15.05.2019, 9:45

NEU Program skupu akcji własnych

Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka") informuje, iż na podstawie uchwały nr 39 WZA z dnia 26.04.2019 r. Zarząd Spółki ustanowił w dniu dzisiejszym następujące szczegółowe warunki programu nabywania akcji własnych:
1.Zarząd Spółki niniejszym postanawia, iż celem programu skupu akcji jest umorzenie skupionych akcji i obniżenie kapitału zakładowego Spółki. 2. Szczegółowe warunki realizacji programu przedstawiają się następująco: 2.1. Nabywanie akcji własnych rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu podjęcia niniejszej uchwały. 2.2. Program Skupu akcji trwać będzie od dnia wskazanego w pkt 2.1 do 31 grudnia 2020r. z tym zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki jest uprawniony do: (i) rezygnacji z realizacji Programu Skupu lub jego wstrzymania na każdym etapie; (ii) zakończenia Programu Skupu przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, również w sytuacji gdy kapitał rezerwowy nie został wykorzystany w całości. 2.3. Programem Skupu objęte są w pełni opłacone akcje Spółki, notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie, lub nabywane poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez ww. Giełdę. 2.4. Wysokość środków przeznaczona na sfinansowanie Programu Skupu nie będzie większa niż 63.000.000 zł (sześćdziesiąt trzy miliony złotych 00/100). 2.5. Cena minimalna, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje wyniesie 1 zł (jeden złoty) za każdą akcję (wartość równa wartości nominalnej akcji). 2.6. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym, oraz na rynku pozagiełdowym, wyniesie 315,00 zł (trzysta piętnaście złotych) za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 ksh łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki. 2.7. W ramach realizacji Programu Skupu Spółka może nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki w wysokości ustalonej na ostatni dzień Programu Skupu, do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 26 kwietnia 2019 roku. 2.8. Liczba nabywanych przez Spółkę na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie akcji własnych, w każdym dniu Programu Skupu nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia. W przypadku niskiej płynności na rynku akcji Spółki, liczba nabywanych przez Spółkę akcji własnych w każdym dniu Programu Skupu może zostać zwiększona do 50 % odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia. 2.9. Cena, za którą Spółka będzie nabywać na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie akcje własne, nie może być wartością wyższą spośród: (i) ceny ostatniego niezależnego obrotu i (ii) najwyższej bieżącej niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW. 2.10. Zarząd Spółki będzie podawał do publicznej wiadomości wymagana informacje o nabytych w ramach Programu Skupu akcjach własnych. 2.11. Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości informacje o wszelkich późniejszych zmianach Programu Skupu i zaistnieniu zdarzeń, mających wpływ na realizację Programu Skupu, w tym o: • rezygnacji z realizacji lub wstrzymania Program Skupu w okresie jego trwania; • zakończeniu Program Skupu przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, również w sytuacji gdy kapitał rezerwowy nie został wykorzystany w całości. Akcje własne Spółki nabywane będą za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-02-11
NEU Dopuszczenie akcji do obrotu
385,00
-0,78
2020-01-29
NEU Tekst jednolity statutu Spółki
388,00
+0,52
2020-01-14
NEU Zmiana kapitału zakładowego
383,00
+1,04
2020-01-10
NEU Transakcja na akcjach
375,00
+2,93
2020-01-09
NEU Transakcja na akcjach
378,00
-0,79
2020-01-08
NEU Transakcja na akcjach
380,00
-0,79
2020-01-08
NEU Terminy przekazywania raportów okresowych
380,00
-0,53
2020-01-02
NEU Zawiadomienie o zamiarze połączenia
378,00
+0,53
2019-12-31
NEU Transakcja na akcjach
378,00
0,00
2019-12-20
NEU Wykaz akcjonariuszy
382,00
+0,26