Notowania

MILKPOL: strona spółki
15.05.2019, 10:41

MLP Informacja o rozliczeniu pomocy finansowej przyznanej Spółce przez ARiMR

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2017 z dnia 4 stycznia 2017 roku Zarząd MILKPOL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (Spółka) informuje, iż w wykonaniu umowy o przyznanie przez Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie (ARiMR) pomocy finansowej na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie poddziałania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, w dniu 14 maja 2019 roku na rachunek bankowy Spółki wpłynęła kwota 189.686,75 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 75/100) tytułem końcowej płatności realizacji całości operacji (inwestycji).
Niniejsza płatność zamyka rozliczenie projektu wynikającego z w/w umowy. Całkowita kwota przyznanej pomocy finansowej wyniosła 379.373,50 PLN (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 50/100). Pomoc finansowa dotyczyła modernizacji zakładu przetwórstwa mleka i polegała na zakupie i instalacji nowoczesnych maszyn i urządzeń służących zwiększeniu efektywności produkcji, w tym m.in. stacji uzdatniania wody, kotłowni, zestawu do wytwarzania wody lodowej oraz zespołu mierników wody. Wszystkie zakupione w ramach w/w pomocy finansowej maszyny i urządzenia realizują już swoje zadania produkcyjne. Zasady i warunki finansowania nie odbiegały od powszechnie stosowanych w tego typu programach.

Inne komunikaty