Notowania

ELBUDOWA: strona spółki
15.05.2019, 18:49

ELB Ustalenie przez Zarząd Spółki proponowanych warunków podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [„Spółka”] informuje, że w dniu 15 maja 2019 roku podjął uchwałę określającą proponowane przez Zarząd warunki ww. emisji (poprzez przyjęcie projektu uchwały walnego zgromadzenia) wraz z uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej. Proponowane warunki emisji akcji skierowane zostaną do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o ich rozpatrzenie i zaopiniowanie, a następnie postawione pod obrady walnego zgromadzenia Spółki, którego zwołanie przewidywane jest w najbliższych dniach.
Zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki kluczowe założenia emisji akcji przewidują: (i) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 (dwa) złote, ale nie większą niż 1.899.040 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 949.520 (dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia) sztuk, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda akcja oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii E, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii E i praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki w następującym zakresie (§ 7 ust. 1-3): „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 10.003.292 (dziesięć milionów trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) złote i nie więcej niż 11.902.330 (jedenaście milinów dziewięćset dwa tysiące trzysta trzydzieści) złotych. 2. Akcje wydane w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną ELEKTROBUDOWA SA oznaczone są jako akcje serii A, natomiast akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu. 3. Na kapitał zakładowy składa się nie mniej niż 4.747.609 (cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewięć) i nie więcej niż 5.697.128 (pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem) opłaconych gotówką akcji, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, w tym: 1) 3.248.750 (trzy miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii A, 2) 722.250 (siedemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji serii B, 3) 249.096 (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii C, 4) 527.512 (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwanaście) akcji serii D oraz nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 949.520 (dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji serii E.” Emisja Akcji Serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów, którzy: (a) zostali wskazani przez Zarząd Spółki, jako spełniający następujące warunki: (i) są klientami profesjonalnymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie; lub (ii) każdy z takich inwestorów może, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej uchwale, nabyć Akcje Serii E o wartości, liczonej według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, wynoszącej co najmniej 100.000,00 (sto tysięcy) EUR; oraz (b) zostali wskazani przez Zarząd Spółki do zaproszenia ich do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu na Akcje Serii E. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zarządu do zaoferowania pozostałych Akcji Serii E nieobjętych w wykonaniu pierwszeństwa w obejmowaniu akcji serii E według własnego uznania, w tym również ww. wybranym uprawnionym inwestorom, po cenie nie niższej niż zaoferowana uprawnionym inwestorom objętym pierwszeństwem. W załączeniu Spółka przekazuje uzasadnienie pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E. Pełny projekt uchwały, która przedłożona zostanie pod obrady planowanego walnego zgromadzenia przedstawiony zostanie po jego rozpatrzeniu i zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty