Notowania

SELENAFM: strona spółki
15.05.2019, 18:58

SEL Informacja uzupełniająca Sprawozdanie Zarządu z działalności Selena FM S.A. za 2018 rok oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena FM S.A. za 2018 rok

Zarząd Selena FM S.A. informuje, że w związku z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego, otrzymanym pismem z dnia 7 maja 2019 r., numer DSP.4550.8.2019.JB, podjął w dniu dzisiejszym decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji uzupełniających, o których mowa w § 70 ust. 6 pkt 5 lit. l oraz § 71 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, do oświadczenia o stosowaniu Ładu Korporacyjnego będącego elementem Sprawozdania Zarządu z działalności Selena FM S.A. za 2018 rok (nota 4. Zasady Ładu Korporacyjnego) oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena FM S.A. za rok 2018 (nota 4. Zasady Ładu Korporacyjnego), opublikowanych w dniu 26 kwietnia 2019 r. w raporcie rocznym za rok 2018 oraz w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2018. Informacje uzupełniające stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty