Notowania

BOGDANKA: strona spółki
15.05.2019, 19:16

LWB Powołanie Zarządu LW Bogdanka S.A.

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania, z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, Zarządu na nową kadencję w składzie:
1. Pan Artur Wasil - Prezes Zarządu, 2. Pan Artur Wasilewski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, 3. Pan Adam Partyka - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych, 4. Pan Dariusz Dumkiewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju. Zgodnie z przedłożonymi oświadczeniami, powołani Członkowie Zarządu nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej wobec LW Bogdanka S.A. jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Nie są również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk przez powołanych Członków Zarządu LW Bogdanka S.A., wraz z przebiegiem kariery zawodowej. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.5

Załączniki

Inne komunikaty