Notowania

TIG Wyniki finansowe za I kwartał 2019 r.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej: „Emitent”, „Spółka”, „TIG”) niniejszym przekazuje wybrane informacje finansowe Emitenta i jego grupy kapitałowej za I kwartał 2019 r. (dane jednostkowe i skonsolidowane):
- zysk netto jednostkowy: 275 tys. zł, - zysk netto skonsolidowany: 269 tys. zł, - suma bilansowa jednostkowa na dzień 31.03.2019 r.: 8,8 mln zł, - suma bilansowa skonsolidowana na dzień 31.03.2019 r.: 8,6 mln zł. Jednocześnie Spółka informuje, iż: - posiadane przez TIG akcje T-Bull S.A. i The Dust S.A. wycenione zostały według wartości rynkowej (instrumenty notowane), - pozostałe inwestycje Emitenta zaprezentowane zostały po cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inne komunikaty