Notowania

INPRO: strona spółki
16.05.2019, 13:13

INP Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd INPRO SA(dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 16 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 7/2019 w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok 2018, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2019 z dnia 14.05.2019 roku.
Zgodnie z ww. uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki ocenia pozytywnie i przychyla się do wniosku Zarządu, aby część zysku netto Spółki za 2018 rok w kwocie 10.010.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dziesięć tysięcy złotych 00/100), tj. 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, natomiast pozostała część zysku netto Spółki za rok 2018 w kwocie 19.146.510,76 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziesięć złotych 76/100) przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie i przychyliła się do wniosku Zarządu, aby jako dzień dywidendy ustalić datę 16 sierpnia 2019 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy ustalić datę 30 sierpnia 2019 roku. Rada Nadzorcza Spółki zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przyjęcie powyższego wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy o proponowanej przez Zarząd Spółki treści. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

Inne komunikaty