Notowania

INPRO: strona spółki
16.05.2019, 13:26

INP Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO SA

Zarząd INPRO Spółka Akcyjna ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA ("Walne Zgromadzenie"), zwołanego na dzień 12 czerwca 2019 roku.
Pełne teksty załączników do projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.inpro.com.pl w zakładce Dla inwestora / Walne Zgromadzenie. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757)

Załączniki

Inne komunikaty