Notowania

SIMPLE: strona spółki
23.05.2019, 15:57

SME Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego dla Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej.

Zarząd SIMPLE S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 23 maja 2019 r. Spółka zawarła z Górnośląską Wyższa Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego [Zamawiający] umowę na realizację projektu informatycznego [Umowa]. Przedmiotem Umowy jest wdrożenie u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Informatycznego [ZSI] wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania.
Za wykonanie przedmiotu Umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości ok. 2,26 mln zł brutto. Termin zakończenia wdrożenia ustalono do końca marca 2021 r. Okres gwarancji na oprogramowanie ZST wynosi 60 miesięcy od dnia zakończenia wdrożenia. W Umowie przewidziano postanowienia dotyczące kar umownych m.in. z tytułu dziennych opóźnień Spółki w wykonaniu przedmiotu Umowy, odstąpienia od Umowy z winy Spółki [w wysokości 30% wynagrodzenia brutto] czy też wypowiedzenia umów licencyjnych przed upływem okresu na jaki zostały zawarte z przyczyn za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności [w wysokości 50% wartości wynagrodzenia brutto]. Naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyklucza możliwości naliczania kar umownych z innego, przy czym Umowa nie przewiduje limitów kar jakie mogą zostać naliczone z różnych tytułów. Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od niej czy też jej zabezpieczenia, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu współpracy.

Inne komunikaty