Notowania

MILKPOL: strona spółki
24.05.2019, 11:08

MLP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MILKPOL SA.

Zarząd Milkpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [Spółka], działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych,informuje niniejszym o zwołaniu – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki [http://www.milkpol.com.pl] – na dzień 19 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Restauracji „Fantazja” w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2018 rok. 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok. 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok. 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2018 rok. 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. 12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, 13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [WZ]: Ogłoszenie o WZ – 24 maja 2019 roku, Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 3 czerwca 2019 roku, Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 26 czerwca 2019 roku do 4 czerwca 2019 roku, Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 29 maja 2019 roku, Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 1 czerwca 2019 roku, Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 14 czerwca 2019 roku, Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 14:00 w dniu 19 czerwca 2019 roku, Dzień WZ – 19 czerwca 2019 roku, godzina 14:00. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarto: (-) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (-) treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl.

Załączniki

Inne komunikaty