Notowania

BETOMAX: strona spółki
24.05.2019, 14:33

BTX formacja dotycząca wypłaty dywidendy.

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 24 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2018 roku zgodnie z którą zysk netto wypracowany w 2018 roku w wysokości 4.824.991,10 zł zdecydowano przeznaczyć:
- w części na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 2.144.991,10 zł oraz - w części na wypłatę dywidendy w kwocie 2.680.000,00 zł tj. po 0,20 gr na jedną akcję. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustaliło datę 14 czerwca 2019 roku jako dzień dywidendy oraz datę 8 lipca 2019 roku jako termin jej wypłaty. Dywidendą zostanie objętych 13 400 000 akcji Spółki.

Inne komunikaty