Notowania

IDMSA: strona spółki
24.05.2019, 18:12

IDM Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd IDM S.A. w up. układowej z siedzibą w Krakowie (dalej: IDMSA lub Emitent) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ oraz art. 402² kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 r. na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDMSA, które odbędzie się w siedzibie Emitenta tj. w Krakowie, przy ul. Mikołajskiej 26/5, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 7) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. 8) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018. 9) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018. 10) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018. 11) Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, 12) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 13) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 14) Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IDMSA oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, stanowiąc jego integralną część.

Załączniki

Inne komunikaty